Saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu veikta strīdus atrisināšanas procedūra,  kuras nolēmums ir saistošs lietas dalībniekiem.
Nolēmums izpildāms ar zvērinātu tiesu izpildītāju starpniecību Latvijas likumdošanā paredzētajā kārtībā.
Kāds ir šis process?
- Lēmumu pieņem tiesnesis(ši)
- Puses tiesnesi var izvēlēties
- Process konfidenciāls , nolēmums saistošs un atklāts ,ja  puses to labprātīgi nepilda
- termiņi noteikti reglamentā (45-90 dienas)
- Reglamenta ietvaros valda nepiespiesta, brīva gaisotne, kas pusēm nerada papildu emocionālo spriedzi
- Tiek pārrunāti visi pusēm svarīgie jautājumus, kas sekmē konflikta atrisināšanu
- Šķīrējtiesnesis izvērtē lietas būtību, dokumentus, pušu viedokļus un faktus
- Šķīrējtiesnesis pieņem lēmumu, balstoties uz tiesību normām
- Kompromisa variants
- Nolēmuma izpilde piespiedu kārtībā
- Sēdes notiek šķīrējtiesas telpās vai pēc dalībnieku vienošanās
- Sēdes notiek visām pusēm klātesot vai rakstveida procesā